برای تبادل لینک کلیک نمایید


جوکهای خییلی بی ادبی و صحنه دار

حراج عطر و ادکلن های اورجینال امارات با قیمت عمده و ارسال رایگان

جوکهای خییلی بی ادبی و صحنه دار

نگارنده این سطور در مقاله اى دیگر با استناد به قانون اساسى و قوانین عادى به حقوق زنان در دوران باردارى و شیردهى پرداخته و ضمن تشریح حقوق مندرج در این مقررات ضمانت اجراى قانونى این حقوق و مجازاتهایى را كه قانون كار و قوانین دیگر براى كارفرمایان و مدیران متخلف در نظر گرفته است را به مقاله اى دیگر موكول نموده كه هم اكنون در این مقاله با عمل به وعده خویش به شرح جرائم و مجازات متخلفان از تكالیف مقرر در این قانون با توجه به شرایط وامكانات خاطى و مراتب جرم كه مجازات حبس یا جزاى نقدى را براى این دسته از افراد در نظر گرفته است مى پردازیم.

در مقاله قبلى به این نكته مهم اشاره نمودیم كه قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در مقدمه قانون و اصول مختلف حمایت از زنان در تمامى عرصه ها را وظیفه تكلیفى دولت دانسته و دولت را موظف نموده كه در راستاى اجراى اصول كلى قانون اساسى قوانین عادى لازم را طى لوایح قانونى به تصویب مجلس شوراى اسلامى برساند ضمناً اشاره اى كوتاه به قانون حمایت دولت از مادران در دوران باردارى و شیردهى كه در سال 1374 به تصویب مجلس شوراى اسلامى رسیده نموده است.

طبق قانون فوق الذكر دستگاههاى دولتى و وابسته به دولت و كارگاههاى مشمول قانون كار موظفند تسهیلات لازم و مناسب را براى تغذیه شیرخوارگان با شیر مادر در جوار محل كار كاركنان زن به صورتى كه مسأله تغذیه شیرخوارگان به سهولت كامل انجام پذیرد را ایجاد نمایند كه با توجه به صراحت قانونى و به كار بردن كلماتى چون: دستگاهها موظف هستند، تسهیلات لازم و مناسب، قرار گرفتن مكان مناسب جهت شیردهى فرزندان درجوار محل كار به صورتى كه تغذیه شیرخوارگان به سهولت و بدون ایجاد مشكلاتى براى مادر انجام پذیرد و همچنین تكلیفى بودن این عمل توسط دستگاههاى دولتى و غیردولتى همه وهمه حكایت از اهمیت این موضوع داشته و قانونگذار به خاطر رفاه حال فرزندان ومادران این اجازه را نیز به مادران داده است كه روزى یك ساعت از وقت ادارى خود را به این امر اختصاص داده كه این وقت جزو اوقات كار آنها محسوب مى گردد و نیازى به اخذ مرخصى نیز نخواهد بود و حتى در صورت تمایل مادر مى تواند مرخصى مزبور را تا3نوبت در روز استفاده نماید.

لازم به توضیح است یك ساعت مذكور فقط اختصاص به شیردادن داشته و زمان رفت و آمد مادر به محل نگهدارى در كودكان را در بر نمى گیرد زیرا قانونگذار ایجاد محل نگهدارى كودكان را در جوار محل كار زنان داراى طفل شیرخوار وظیفه تكلیفى (نه وظیفه اختیارى) سازمانها دانسته است و نزدیكترین فاصله به محل كار مادران و ترجیحاً استفاده از قسمتى از ساختمان محل كار مورد تأكید قانونگذار در ماده 2 آیین نامه قرار گرفته است.
ماده78 قانون كار:
طبق این ماده دركارگاههایى كه داراى كاركنان زن هستند كارفرمایان مكلف هستند به مادران شیرده تا پایان دوسالگى كودك پس از هر سه ساعت، نیم ساعت فرصت شیردادن بدهند.

این فرصت جزو ساعات كار آنان محسوب مى شود و همچنین كارفرمایان مكلف هستند متناسب با تعداد كودكان و با در نظر گرفتن گروه سنى آنها مراكز مربوط به نگهدارى كودكان از قبیل شیرخوارگاه و مهدكودك و آمادگى را ایجاد نمایند.

طبق تبصره ماده فوق الذكر ضوابط تأسیس و اداره شیرخوارگاه و مهدكودك توسط سازمان بهزیستى كل كشور تهیه و به تصویب وزیر كار و امور اجتماعى به مرحله اجرا گذاشته شده است.

طبق ماده 1 این آیین نامه مركز نگهدارى این دسته ازكودكان مؤسسه اى است آموزشى، پرورش و رفاهى كه كودكان را براى شیرخوارگاه تا2سالگى و مهدكودك از2سالگى تا5سالگى و آمادگى قبل از دبستان از5سالگى تا قبل از ورود به دبستان را شامل مى شود.

طبق تبصره 4 این آیین نامه كارگاهها موظفند كه براى بانوانى كه حتى در نوبت دوم نیز در محل كار به كار مشغولند خدمات خود را در این رابطه نیز ارائه نمایند. طبق ماده 4 آیین نامه مربوطه نمایندگان وزارت كار و امور اجتماعى، وزارت بهداشت و درمان و همچنین سازمان بهزیستى كشور بر این مراكز نظارت خواهند نمود تا كارفرمایان برخلاف مقررات مقرر در این قانون اقدام ننمایند.

بدیهى است مسؤولیت رسیدگى به تخلفات و شكایات مراكز نگهدارى كودكان با شوراى نظارت بر مراكز نگهدارى كودكان خواهد بود و حضور افراد عضو در شوراى مركزى نظارت الزامى است علاوه بر این طبق این آیین نامه مدیران این مراكز باید از بین بانوان داراى تحصیلات لیسانس و بالاتر در رشته هاى علوم تربیتى، روانشناسى، مددكارى اجتماعى، مشاوره و یا مدیریت آموزشى با داشتن حداقل یك سال تجربه كار آموزشى در ارتباط با كودك باشد و یا دارا بودن دیپلم با حداقل5سال تجربه كار آموزشى و تربیتى در ارتباط با كودك بوده این مدیر در برابر ضرر و زیان مادى و معنوى و آسیبهاى احتمالى وارده به كودكان مسؤولیت داشت و باید پاسخگو باشد و در صورت بروز حادثه در اثر كمبود امكانات كارفرما و مدیر مؤسسه مسؤول خواهد بود.
هزینه نگهدارى كودكان:
طبق ماده14 آیین نامه كلیه هزینه هاى مركز اعم از هزینه هاى ثابت و جارى بر عهده كارفرما مى باشد و در مواردى نیز كه نسبت به آنها در این آیین نامه حكم خاصى قید نگردیده باشد قوانین جارى كشور، جارى خواهد بود. مجازات متخلفین از اجراى این قانون: طبق ماده16 آیین نامه اجرایى شیرخوارگاهها و مهدكودك ها متخلفین از اجراى این آیین نامه طبق ماده173 و ماده175 قانون كار جمهورى اسلامى ایران تحت پیگرد قانونى قرار گرفته و به جزاى نقدى و حبس محكوم خواهند شد. طبق ماده175 قانون كار متخلفان از موارد مذكور در قسمت اول ماده78 قانون كار یعنى كارفرمایانى كه از شیر دادن فرزندان توسط مادران در اوقات ادارى جلوگیرى نمایند و یا درهر سه ساعت، نیم ساعت فرصت خالص براى شیردهى در نظر نگیرند براى هر مورد تخلف (دقت شود براى هر مورد تخلف) علاوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق فرد شاغل یا هر دو در مهلت مقرر براى مؤسساتى كه داراى تا10نفر از كاركنان شاغل است30 تا100 برابر حداقل مزد و براى كارگاههاى بالاتر از100نفر 5 تا10برابر حداقل مزد روزانه یك كارگر محكوم خواهد شد.
مجازات حبس در صورت تكرار تخلف:
طبق ماده فوق الذكر در صورت تكرار تخلف، متخلفان مذكور در آیین نامه علاوه بر جزاى نقدى به حبس از91 روز تا120روز محكوم خواهد شد.

قانونگذار به دلیل اهمیت موضوع و به خاطر حمایت از مادران داراى فرزند شیرخوار حداقل91روز را به این خاطر در نظر گرفته است كه قابل تبدیل به جزاى نقدى نباشد.
مجازات عدم ایجاد مراكز نگهدارى كودكان:
طبق ماده173 قانون كار كارفرمایانى كه متناسب با تعداد كودكان و با در نظر گرفتن گروه سنى آنها مراكز مربوط به نگهدارى كودكان از قبیل شیرخوارگاه و مهدكودك و آمادگى پیش دبستانى را براى كاركنان شاغل زن ایجاد ننمایند در كارگاههاى كمتر از یكصدنفر علاوه بر رفع تخلف در مهلت مقرر براى هر بار تخلف به پرداخت جریمه نقدى از هفتاد تا یكصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمى زن شاغل در تاریخ صدور حكم محكوم خواهند شد. لازم به توضیح است طبق تبصره 1 ماده5 آیین نامه اجرایى قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهى مصوب سال1375 هیأت وزیران وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاى دولتى نیز وظیفه تكلیفى (نه اختیارى) دارند كه متناسب با تعداد مادرانى كه فرزند خود را شیر مى دهند نسبت به ایجاد محل مناسب اقدام نمایند.

طبق بند5 ماده 7 این آیین نامه تخلفات مدیران توسط كمیته سیاستگذارى و نظارت بر ترویج تغذیه با شیرمادر بررسى و جهت رسیدگى و احقاق حقوق مادران به مراجع ذیربط ارسال خواهد شد كه این تخلفات طبق ماده 14 آیین نامه ابتدا در كمیته هاى استانى مطرح و در صورت تأیید موضوع به مراجع ذیصلاح قانونى براى تعقیب و مجازات متخلفان اعلام و ارسال مى شود.

لازم به توضیح است این آیین نامه بعد از تصویب هیأت وزیران در تاریخ21/9/75 به دفتر مقام معظم رهبرى و معاون اول رئیس جمهورى و دفتر ریاست محترم قوه قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت نظام و كلیه وزارتخانه و سازمانها و مؤسسات و نهادهاى دولتى جهت اجرا ابلاغ گردیده است.
درخواست حقوق گذشته
طبق اصول كلى قواعد حقوقى حق قدیم ضایع نمى گردد و در صورتى كه برابر قوانین و مقررات موجود در گذشته حقى متوجه كسى بوده باشد مى تواند با مراجعه به مقامات و مراجع ذى صلاح حق خود را درخواست نماید. دكتر حمیدیان مدیر كل هماهنگى امور استان ها قوه قضاییه


برچسب جوکهای خییلی بی ادبی و صحنه دار : جملات قصار درباره علم و تولید علم,مشاهده ی نمرات میان ترم پیام نور ,آدرس اينترنتي شبكه تلويزيوني هاستلر,دانلود آسان پرچم مشكي رضا صادقي,اصول نامه نگاری اداری فارسی,متن نوحه های گراشی,

مصالب مرتبط با جوکهای خییلی بی ادبی و صحنه دار

نگاهى به حقوق زنان شاغل

نگارنده این سطور در مقاله اى دیگر با استناد به قانون اساسى و قوانین عادى به حقوق زنان در دوران باردارى و شیردهى پرداخته و ضمن تشریح حقوق مندرج در این مقررات ضمانت اجراى قانونى این حقوق و مجازاتهایى را كه قانون كار و قوانین


نگاهى به حقوق زنان شاغل

نگارنده این سطور در مقاله اى دیگر با استناد به قانون اساسى و قوانین عادى به حقوق زنان در دوران باردارى و شیردهى پرداخته و ضمن تشریح حقوق مندرج در این مقررات ضمانت اجراى قانونى این حقوق و مجازاتهایى را كه قانون كار و قوانین


نگاهى به حقوق زنان شاغل

نگارنده این سطور در مقاله اى دیگر با استناد به قانون اساسى و قوانین عادى به حقوق زنان در دوران باردارى و شیردهى پرداخته و ضمن تشریح حقوق مندرج در این مقررات ضمانت اجراى قانونى این حقوق و مجازاتهایى را كه قانون كار و قوانیندیگر مصالب

ساخت يك سايت با استفاده از Google Sites

11 - در قسمت بالای صفحه نمایش داده‌شده در سایت تحت گوگل در حالت توسعه، یک دکمه برای انجام وظایف مختلف تعبیه شده است. با کلیك این دکمه، مي‌توانيد به گزینه‌های چاپ، حذف و مدیریت صفحه حاضر دسترسی پیدا كنيد. همچنين، با انتخاب یک گزینه از روند اعمال


گیاهان التیام بخش

جالب است بدانید که بسیاری از گیاهانی که به عنوان چاشنی به غذای اصلی خود اضافه می کنید و یا بخشی از ترکیبات اصلی وعده های غذایی است نقش شگفت انگیزی در ترمیم، التیام و درمان دارد.   مهم ترین و شاخص ترین این گیاهان با نقش فوق عبارتند از:1-  رزماری


10 نکته مهم برای محافظت از پست الکترونیک‌

پست الکترونیک و پیغام رسان فوری (IM) انواع فوق‌العاده‌ای از ابزار ارتباطی برای در ارتباط بودن با خانواده، دوستان و شریکان تجاری هستند. اما، استفاده از آنها به صورت نابخردانه می‌تواند شما و کامپیوترتان را در معرض اسپم، کلاهبرداری‌هایی مانند


تاثیر یوگا بر کمر درد

ستون فقرات که در کمر جای دارد یکی از مهمترین بخش های حیاتی بدن انسان به شمار می‌رود. ستون فقرات، ‌تکیه گاه بدن، نخاع و عصبهای نخاعی می‌باشد و مسئول حرکات بدن می‌باشد.


8 نکته امنیتی برای امنیت وردپرس

امنیت وب‌سایت نگرانی بزرگ هر مدیر وب‌سایت و وبلاگ‌نویس است. وبلاگ‌هایی که روی هاست شخصی هستند از وبلاگ‌های میزبانی شده در سرویس‌هایی مانند بلاگر آسیپ‌پذیرترند. برای راه اندازی و مدیریت سایت و وبلاگ روی هاست های شخصی، معمولا از برنامه


برچسب :
- سامسونگ 32 سری 4
- معافیت بالای30سال
- داروی گیاهی افزایش قد
- محصولات ايوري
- tdgjv a;k jondo
- تحقيق درباره tbm
- راه اندازي adxl202
- دانلود بازی کامپیوتری سلطان جاده ها 2
- دانلود ترینر motorama
- حسابداري مديريت شباهنگ
- آپگرید iclass 9595x از usb
- نرم افزار pdf برای موبایلهای جاوا
- اخذ وام بانکی در جزایر قناری
- دانلودمداحی جواد مقدم سبک سوسن خانم
- بنان منتظرت بودم
- بررسی سیستم حقوق و دستمزد کارخانه پاتن جامه
- رمز هری پاتر3
- دانلود بازی فوتبال پرو6
- دانلود صدا موکو
- دیشب مثل هر شب سپیده دانلود مجانی
- برنامه بازي اتللو
- دزدین webcam طرف مقابل در یاهو
- سرزمین عجایب موج
- دانلود تم گوشیw100
- سلول بشره پیاز
- بالش بارداریdie rohe
- KM PLAYER 64بیتی
- رمزگرشاسب
- ریتم yamaha630
- دانلود سوالات ریاضی تیزهوشان دوم راهنمایی
- دانلود نرم افزارهک نوکیا 5130
- طرز بافت شلوار بچه گانه
- tor vidalia
- نت ساری گلین ساز دهنی
- gt-s5560i اطلاعات
- صندوق قرض الحسنه وحدت ناحیه2
- صدای جنگ
- نام سر دفترخانه های ازدواج طلاق شهر تهران
- درمان پرانتزی
- www.forum.haseenaa4.ir
- كرم ایپوزينك20%
- driver tool دانلود نرم افزار
- KM PLAYER 64بیتی
- سلمونی مردانه خوب منطقه 3
- freedom فیل ت
- همراه بانک تجارت برای نوکیا 6500
- دانلود برنامه ي نوماوو
- تم ان 97مینی
- ادرس بادگان شهید جوادنیا قزوین
- دانلود حل المسایل مدیریت مالی جهان خانی
- رزرو مهمانپذیر قشم
- درایور mcp73t
- دانلود کتاب مدارهای روشنایی و اندازه "گیری الکتریکی
- رمز بازی gtapsp
- جنس تارعنکبوت چیست؟
- آنتی ویروس ویروس ask
- پاسخ معمای از ابر سفیدتراز شب سیاه ترخوردنش حرام و نوشیدنش حلال
- 20talk ir
- narmafzar jadid iclass 9696
- دانلود تم تریپل اچ برای نوکیا سری 40
- جنس تارعنکبوت ؟
- انواع مدلهای مختلف وبکم جنیوس
- گربه سخنگوبرای نوکیا5800
- لیست قیمت ازرا دست دوم
- دانلود پچ بازي جنرال ارتش ايران
- دانلود منتشران دوم ریاضی
- فیلترشکنی آذر90
- تفاوت پژو 206v8 در كلاس 2 و 9
- دانلود كتاب استاتيك hibbeler
- clarksنمایندگی
- دانلودجدول مورگان
- دلسوز خالدي جديد90
- چیت کد motorama
- دانلود نوکیا اپدیتر
- دانلود اهنگ حراجی از ارزو
- آپلودفايلpdf
- طرح درس هدیه آسمانی چهارم
- نقش رادیو وتلویزیون در ترویج و توسعه کشاورزی
- پیک نت
- 13 یار اوشن دانلود
- هربارت
- گرافیک 310m
- "دانلود رایگان کتاب آموزش بافتنی"
- دانلود رایگان کتاب مدل های بافتنی بلوز زنانه
- دانلود سوالات تیزهوشان پنجم دبستان
- دانلود كتاب معلم اينترچنج 1 قرمز
- ترفندهای Samsung S8530 Wave II
- "آزمایشگاه سهند"
- سوالات امتحاني پنجم دبستان ناحيه 2 آموزش و پرورش اصفهان
- راهنماي بازي سفر سيبري 2
- دانلود شیرین شیرینه محمدیان