برای تبادل لینک کلیک نمایید


جوکهای خییلی بی ادبی و صحنه دار

حراج عطر و ادکلن های اورجینال امارات با قیمت عمده و ارسال رایگان

جوکهای خییلی بی ادبی و صحنه دار

نگارنده این سطور در مقاله اى دیگر با استناد به قانون اساسى و قوانین عادى به حقوق زنان در دوران باردارى و شیردهى پرداخته و ضمن تشریح حقوق مندرج در این مقررات ضمانت اجراى قانونى این حقوق و مجازاتهایى را كه قانون كار و قوانین دیگر براى كارفرمایان و مدیران متخلف در نظر گرفته است را به مقاله اى دیگر موكول نموده كه هم اكنون در این مقاله با عمل به وعده خویش به شرح جرائم و مجازات متخلفان از تكالیف مقرر در این قانون با توجه به شرایط وامكانات خاطى و مراتب جرم كه مجازات حبس یا جزاى نقدى را براى این دسته از افراد در نظر گرفته است مى پردازیم.

در مقاله قبلى به این نكته مهم اشاره نمودیم كه قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در مقدمه قانون و اصول مختلف حمایت از زنان در تمامى عرصه ها را وظیفه تكلیفى دولت دانسته و دولت را موظف نموده كه در راستاى اجراى اصول كلى قانون اساسى قوانین عادى لازم را طى لوایح قانونى به تصویب مجلس شوراى اسلامى برساند ضمناً اشاره اى كوتاه به قانون حمایت دولت از مادران در دوران باردارى و شیردهى كه در سال 1374 به تصویب مجلس شوراى اسلامى رسیده نموده است.

طبق قانون فوق الذكر دستگاههاى دولتى و وابسته به دولت و كارگاههاى مشمول قانون كار موظفند تسهیلات لازم و مناسب را براى تغذیه شیرخوارگان با شیر مادر در جوار محل كار كاركنان زن به صورتى كه مسأله تغذیه شیرخوارگان به سهولت كامل انجام پذیرد را ایجاد نمایند كه با توجه به صراحت قانونى و به كار بردن كلماتى چون: دستگاهها موظف هستند، تسهیلات لازم و مناسب، قرار گرفتن مكان مناسب جهت شیردهى فرزندان درجوار محل كار به صورتى كه تغذیه شیرخوارگان به سهولت و بدون ایجاد مشكلاتى براى مادر انجام پذیرد و همچنین تكلیفى بودن این عمل توسط دستگاههاى دولتى و غیردولتى همه وهمه حكایت از اهمیت این موضوع داشته و قانونگذار به خاطر رفاه حال فرزندان ومادران این اجازه را نیز به مادران داده است كه روزى یك ساعت از وقت ادارى خود را به این امر اختصاص داده كه این وقت جزو اوقات كار آنها محسوب مى گردد و نیازى به اخذ مرخصى نیز نخواهد بود و حتى در صورت تمایل مادر مى تواند مرخصى مزبور را تا3نوبت در روز استفاده نماید.

لازم به توضیح است یك ساعت مذكور فقط اختصاص به شیردادن داشته و زمان رفت و آمد مادر به محل نگهدارى در كودكان را در بر نمى گیرد زیرا قانونگذار ایجاد محل نگهدارى كودكان را در جوار محل كار زنان داراى طفل شیرخوار وظیفه تكلیفى (نه وظیفه اختیارى) سازمانها دانسته است و نزدیكترین فاصله به محل كار مادران و ترجیحاً استفاده از قسمتى از ساختمان محل كار مورد تأكید قانونگذار در ماده 2 آیین نامه قرار گرفته است.
ماده78 قانون كار:
طبق این ماده دركارگاههایى كه داراى كاركنان زن هستند كارفرمایان مكلف هستند به مادران شیرده تا پایان دوسالگى كودك پس از هر سه ساعت، نیم ساعت فرصت شیردادن بدهند.

این فرصت جزو ساعات كار آنان محسوب مى شود و همچنین كارفرمایان مكلف هستند متناسب با تعداد كودكان و با در نظر گرفتن گروه سنى آنها مراكز مربوط به نگهدارى كودكان از قبیل شیرخوارگاه و مهدكودك و آمادگى را ایجاد نمایند.

طبق تبصره ماده فوق الذكر ضوابط تأسیس و اداره شیرخوارگاه و مهدكودك توسط سازمان بهزیستى كل كشور تهیه و به تصویب وزیر كار و امور اجتماعى به مرحله اجرا گذاشته شده است.

طبق ماده 1 این آیین نامه مركز نگهدارى این دسته ازكودكان مؤسسه اى است آموزشى، پرورش و رفاهى كه كودكان را براى شیرخوارگاه تا2سالگى و مهدكودك از2سالگى تا5سالگى و آمادگى قبل از دبستان از5سالگى تا قبل از ورود به دبستان را شامل مى شود.

طبق تبصره 4 این آیین نامه كارگاهها موظفند كه براى بانوانى كه حتى در نوبت دوم نیز در محل كار به كار مشغولند خدمات خود را در این رابطه نیز ارائه نمایند. طبق ماده 4 آیین نامه مربوطه نمایندگان وزارت كار و امور اجتماعى، وزارت بهداشت و درمان و همچنین سازمان بهزیستى كشور بر این مراكز نظارت خواهند نمود تا كارفرمایان برخلاف مقررات مقرر در این قانون اقدام ننمایند.

بدیهى است مسؤولیت رسیدگى به تخلفات و شكایات مراكز نگهدارى كودكان با شوراى نظارت بر مراكز نگهدارى كودكان خواهد بود و حضور افراد عضو در شوراى مركزى نظارت الزامى است علاوه بر این طبق این آیین نامه مدیران این مراكز باید از بین بانوان داراى تحصیلات لیسانس و بالاتر در رشته هاى علوم تربیتى، روانشناسى، مددكارى اجتماعى، مشاوره و یا مدیریت آموزشى با داشتن حداقل یك سال تجربه كار آموزشى در ارتباط با كودك باشد و یا دارا بودن دیپلم با حداقل5سال تجربه كار آموزشى و تربیتى در ارتباط با كودك بوده این مدیر در برابر ضرر و زیان مادى و معنوى و آسیبهاى احتمالى وارده به كودكان مسؤولیت داشت و باید پاسخگو باشد و در صورت بروز حادثه در اثر كمبود امكانات كارفرما و مدیر مؤسسه مسؤول خواهد بود.
هزینه نگهدارى كودكان:
طبق ماده14 آیین نامه كلیه هزینه هاى مركز اعم از هزینه هاى ثابت و جارى بر عهده كارفرما مى باشد و در مواردى نیز كه نسبت به آنها در این آیین نامه حكم خاصى قید نگردیده باشد قوانین جارى كشور، جارى خواهد بود. مجازات متخلفین از اجراى این قانون: طبق ماده16 آیین نامه اجرایى شیرخوارگاهها و مهدكودك ها متخلفین از اجراى این آیین نامه طبق ماده173 و ماده175 قانون كار جمهورى اسلامى ایران تحت پیگرد قانونى قرار گرفته و به جزاى نقدى و حبس محكوم خواهند شد. طبق ماده175 قانون كار متخلفان از موارد مذكور در قسمت اول ماده78 قانون كار یعنى كارفرمایانى كه از شیر دادن فرزندان توسط مادران در اوقات ادارى جلوگیرى نمایند و یا درهر سه ساعت، نیم ساعت فرصت خالص براى شیردهى در نظر نگیرند براى هر مورد تخلف (دقت شود براى هر مورد تخلف) علاوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق فرد شاغل یا هر دو در مهلت مقرر براى مؤسساتى كه داراى تا10نفر از كاركنان شاغل است30 تا100 برابر حداقل مزد و براى كارگاههاى بالاتر از100نفر 5 تا10برابر حداقل مزد روزانه یك كارگر محكوم خواهد شد.
مجازات حبس در صورت تكرار تخلف:
طبق ماده فوق الذكر در صورت تكرار تخلف، متخلفان مذكور در آیین نامه علاوه بر جزاى نقدى به حبس از91 روز تا120روز محكوم خواهد شد.

قانونگذار به دلیل اهمیت موضوع و به خاطر حمایت از مادران داراى فرزند شیرخوار حداقل91روز را به این خاطر در نظر گرفته است كه قابل تبدیل به جزاى نقدى نباشد.
مجازات عدم ایجاد مراكز نگهدارى كودكان:
طبق ماده173 قانون كار كارفرمایانى كه متناسب با تعداد كودكان و با در نظر گرفتن گروه سنى آنها مراكز مربوط به نگهدارى كودكان از قبیل شیرخوارگاه و مهدكودك و آمادگى پیش دبستانى را براى كاركنان شاغل زن ایجاد ننمایند در كارگاههاى كمتر از یكصدنفر علاوه بر رفع تخلف در مهلت مقرر براى هر بار تخلف به پرداخت جریمه نقدى از هفتاد تا یكصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمى زن شاغل در تاریخ صدور حكم محكوم خواهند شد. لازم به توضیح است طبق تبصره 1 ماده5 آیین نامه اجرایى قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهى مصوب سال1375 هیأت وزیران وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاى دولتى نیز وظیفه تكلیفى (نه اختیارى) دارند كه متناسب با تعداد مادرانى كه فرزند خود را شیر مى دهند نسبت به ایجاد محل مناسب اقدام نمایند.

طبق بند5 ماده 7 این آیین نامه تخلفات مدیران توسط كمیته سیاستگذارى و نظارت بر ترویج تغذیه با شیرمادر بررسى و جهت رسیدگى و احقاق حقوق مادران به مراجع ذیربط ارسال خواهد شد كه این تخلفات طبق ماده 14 آیین نامه ابتدا در كمیته هاى استانى مطرح و در صورت تأیید موضوع به مراجع ذیصلاح قانونى براى تعقیب و مجازات متخلفان اعلام و ارسال مى شود.

لازم به توضیح است این آیین نامه بعد از تصویب هیأت وزیران در تاریخ21/9/75 به دفتر مقام معظم رهبرى و معاون اول رئیس جمهورى و دفتر ریاست محترم قوه قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت نظام و كلیه وزارتخانه و سازمانها و مؤسسات و نهادهاى دولتى جهت اجرا ابلاغ گردیده است.
درخواست حقوق گذشته
طبق اصول كلى قواعد حقوقى حق قدیم ضایع نمى گردد و در صورتى كه برابر قوانین و مقررات موجود در گذشته حقى متوجه كسى بوده باشد مى تواند با مراجعه به مقامات و مراجع ذى صلاح حق خود را درخواست نماید. دكتر حمیدیان مدیر كل هماهنگى امور استان ها قوه قضاییه


برچسب جوکهای خییلی بی ادبی و صحنه دار : جملات قصار درباره علم و تولید علم,مشاهده ی نمرات میان ترم پیام نور ,آدرس اينترنتي شبكه تلويزيوني هاستلر,دانلود آسان پرچم مشكي رضا صادقي,اصول نامه نگاری اداری فارسی,متن نوحه های گراشی,

مصالب مرتبط با جوکهای خییلی بی ادبی و صحنه دار

نگاهى به حقوق زنان شاغل

نگارنده این سطور در مقاله اى دیگر با استناد به قانون اساسى و قوانین عادى به حقوق زنان در دوران باردارى و شیردهى پرداخته و ضمن تشریح حقوق مندرج در این مقررات ضمانت اجراى قانونى این حقوق و مجازاتهایى را كه قانون كار و قوانین


نگاهى به حقوق زنان شاغل

نگارنده این سطور در مقاله اى دیگر با استناد به قانون اساسى و قوانین عادى به حقوق زنان در دوران باردارى و شیردهى پرداخته و ضمن تشریح حقوق مندرج در این مقررات ضمانت اجراى قانونى این حقوق و مجازاتهایى را كه قانون كار و قوانین


نگاهى به حقوق زنان شاغل

نگارنده این سطور در مقاله اى دیگر با استناد به قانون اساسى و قوانین عادى به حقوق زنان در دوران باردارى و شیردهى پرداخته و ضمن تشریح حقوق مندرج در این مقررات ضمانت اجراى قانونى این حقوق و مجازاتهایى را كه قانون كار و قوانیندیگر مصالب

دهه فیلم‌های بی‌مزه!

كاراكترها برای خنداندن تماشاگر هر حرف زشت و ناپسندی را حتی به قیمت پایمال شدن برخی از عقاید چند هزار ساله ما می‌زدند. سردمدار این نوع كمدی و البته گروتسك را نیز بیشتر باید....   نگاهی به سینمای كمدی دهه هشتاد به بهانه پایان اكران فیلم «اخراجی‌ها


با چادر سفید می روم با چادر سیاه

آیا تا به حال متوجه این موضوع بوده اید که چرا ازدواج مهمترین اتفاق زندگی هر انسانی است؟ و چرا این مهمترین اتفاق، امروزه به عنوان بحرانی ترین واقعه که خود ، عاملی برای استرس و تشویش شده معرفی می شود؟! در گذشته مسئله ازدواج


نگاهی به فیلم «مرهم»

بازی طناز طباطبائی در خور توجه است. او با نشان دادن ترس و اضطراب مداومی‌كه در صورت و نگاهش جاری است از پس استیصال مریم برآمده است. رضا داودنژاد با آن چهره آرام و....   بیا و این دل شكسته را مرهم باشگاهی اوقات آخرین ساخته یك كارگردان صاحب نام آنقدر


مسعود کیمیایی از زبان مسعود کیمیایی!

مردی که مردانگی‌اش را نمی‌فروشد و مرامش چیزی جز رفاقت و انتقام نیست و تقدیرش نیز چیزی نیست جز تنهایی. برای شناخت بهتر دنیای کیمیایی و قهرمانانش.... آواز تیغه‌های باز این روزها كه کیمیایی بیمار است باید رفت سراغ گفت‌وگوهای قدیمی او کیمیایی


برطرف کردن جرم اجاق گاز

مخلوط چهار قاشق جوش شیرین و چهار قاشق آب داغ را با استفاده از یک مسواک نرم و کهنه روی جرم‌های اجاق گاز بمالید و بعد از ده دقیقه با اسفنج پاک کنید.


برچسب :
- درمان گیاهی دیسک کمر
- دانلود رايگان جزوه آمار و روش تحقيق
- ffh-680v
- دانلود بکگراند پی اس دی
- دانلودآموزش ماکرو نویسی در اکسل 2007
- دستگاه دسته دوم پرس ضایعات کارتن
- کد www.sctcard.it
- دانلود آخرین ورژنفیلترشکن
- چگونه براي گوشي سوني اريكسون رمز بگذاريم
- آموزش spss ppt
- كلمه هاي غمگين
- آموزش خياطي دانلود كتاب
- دانلود مقاله يونيورسال
- ذاهای کمر پر کن
- متن زیبای نامه ای به شهداء
- مقاله مدار چند برابر كننده
- نظریات مارگارت مید
- تفاوت هيوندايي آي 20با آي 30
- lgخدمات پس ازفروش مایکروویو
- هوشبری سمنان
- نایابترین عکسهای امام خمینی
- شركت مسافرتي دالاهو
- دانلودبازیgta5برای نوکیا۵۸۰۰
- آزمایش سه محوری دینامیکی
- سوالات مکانیک محیط پیوسته
- بان فارسی 2
- جدول مالیاتی 89
- دانلود نرم افزار libqt-test(>
- jadidtarin goshiye nokia
- www.khouz.medu.ir
- اموزش شمع فانتزی
- دانلودمولودی خوانی کردی
- روش تدریس ادبیات دوره راهنمایی
- ايندولا (شركت بازرگاني ستاره كيش)
- لیست دفاتر ازدواج و طلاق استان تهران
- ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ اهنگﻣﻦ ﻣﺮﺩ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ شب
- قرص فاموتد
- دانلود nd5crack.exe download
- كنترل و پايداري سيستم هاي قدرت پروفسور كندور دانلود
- موسیقی سینا بینا
- نحوه گرفتن شناسه قبض خلافی
- زیرپوش مردانه زمستان
- نمودار dfd برای سامانه جی آی اس
- ایجادکانکشن درویندوز 7
- www.savabegh.sso.ir
- "جزوات صنعتی شریف"
- تلویزیون lcd کارکرده بانه
- معایب ix55هیوندای 
- مدل سارافون لی
- اي ساقي ما سرمستان
- دانلود آخرین ورژنtor
- نرمش هاي مناسب كمردرد
- نتايج قلم چي اول راهنما يي
- كارخانه كاشي نگار
- 118شهرکرد
- گردنبند کورش کبیر
- آدرس تامین اجتماعی شعبه 22
- نمایندگی کیاموتور در ارومیه
- دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1ماشین
- آوردن زیرنویس درkm ویندوز 7
- راهنمای کار با htc whid fire
- دانلود آلبوم paty cantu
- u1005دانلود
- بهترین pdf خوان موبایل
- پیشینه اوقات فراغت و انگیزه تحصیلی
- پوزیتیویسم وایزمن
- نحوه دريافت شناسه قبض جريمه
- لیست قیمت تجهیزات کارواش
- چگونگي نحوه تشرف به عمرده مفرده سال 89-90
- دانلودتریلربازي پلي۳
- pdf"بیمه درمان"
- دیسک کمر ودرمان ان
- در مورد باتری‌های نیروگاهی
- آیفون 5 کی به بازار می آید؟
- دانلودكتاب نتورك پلاس
- امپوتاسیون پرستاری
- psiphone دانلود
- "دانلود کتاب" "حسین عمادی"
- نکات املایی درس ازاد سوم راهنمایی
- مکان های دیدنی گوا
- دانلود وی پی ام
- مرکز خرید وفروش ویلچر
- آزمون مشاوران حقوقی نمونه سوالات
- علمی کاربردی بهزیستی کرمانشاه
- کدکانال jsc sport
- فرمت از طریق cmd
- دانلود ترانه فریادنزن از بیژن مرتضوی و مریم جلالی
- آبدیت nvdia geforce6200
- ts.خواندن
- دانلود اشعار صابر خراسانی
- تدريس خصوصي مديريت اجرايي در بندرعباس
- دانلود all hell let loose 2002
- آه و ناله و اوف اوف
- مشکل فونت در نرم افزار رافع 7
- متن English in 20 minutes a day pdf
- نمودار er رستوران