برای تبادل لینک کلیک نمایید


دانشگاه غیرانتفاعی آپادانا شیراز

حراج عطر و ادکلن های اورجینال امارات با قیمت عمده و ارسال رایگان

دانشگاه غیرانتفاعی آپادانا شیراز


ازدواج نهادی مدنی در حقوق ایران است كه علاوه بر این كه واجد آثار حقوقی و مدنی زیادی می باشد از نظر دینی هم امری بسیار پسندیده بوده و دارای آثار معنوی و اخروی نیز هست.لذا مجرد ماندن و ترك این شیوه ی حسنه مذمت ( سرزنش ) شده است و چنانچه فردی به خاطرازدواج نكردن مرتكب گناه شود تجرد وی ، حرام خواهد بود.به همین دلیل آشنا بودن با قواعد حاكم بر این نهاد، امری لازم است.یكی از این قاعده ها موضوع ممنوعیت نكاح با بعضی افراد است.لذا باید با كسی ازدواج كرد كه از نظر شرعی و قانونی برای آن مانعی وجود نداشته باشد.

در این بحث ذیلاً به بررسی موضوع ممنوع بودن ازدواج با گروهی از زنان و مردان می پردازیم كه درقانون مدنی ایران آن را جزء " موانع نكاح " شمرده اند. از دیدگاه مقررات ایران مانع نكاح در پنج دسته جای می گیرد :
1- ناشی ازخویشاوندی نسبی
2- ناشی از خویشاوندی سببی 3- ناشی از خویشاوندی رضاعی 4- موارد متفرقه 5- رعایت مصالح كشور الف – موانع ناشی از خویشاوندی نسبی ( خونی):
1- ازدواج با پدر و اجداد پدری و با مادر و جده ها ی مادری.
2- ازدواج با فرزندان و نوه ها و نتیجه ها ، هرچه قدر كه پایین تر برود. 3- ازدواج با برادرو خواهر و اولا د و نوه ها و نتیجه های آنان. 4- ازدواج با عمه ، خاله ، عمه و دایی هایی خود و عمه و خاله و عموها و دایی ها ی پدر و مادر و اجداد.

ب – موانع ناشی از خویشاوندی سببی :
1- مرد نمی تواند با مادر و نیز جده های زن خود و نیز مادر و جده های رضاعی زن خود ازدواج كند و این حرمت، ابدی است.یعنی اگر مردی فقط برا ی چند دقیقه با زنی حتی ازدواج موقت نماید و حتی آنها همدیگر را هم نبینند این محرمیت حاصل شده و آن مرد با مادر و جده های نسبی یا رضاعی همسر فعلی یا سابق خود برای همیشه محرم است.


2- زن نیز نمی تواند با پدر و اجداد نسبی یا رضاعی شوهر خود ازدواج كند و تفصیل آن نیز مانند مورد بالا درباره زن نیز صادق خواهد بود. 3- زن پدر یا اجداد نسبی یا رضاعی انسان برای همیشه بر وی حرامند.لذا اگرزنی ولو چند دقیقه نیز به عقد مردی درآید و بعد هم جدا شود برای همیشه به پسر و نوه و نتیجه های آن مرد حرام خواهد بود. 4- عروس نیز برای همیشه به پدر شوهر و اجداد شوهرش حرام است. تذكر : محرمیت حاصله از ازدواج های یاد شده هم خاص ازدواج دائم است و هم شامل ازدواج موقت می شود.وجود رابطه زناشویی لازم نیست و صرف جاری شدن صیغه نكاح ، كافی برای این محرمیت خواهد بود. 5- اگر مردی با زنی ازدواج كند وآن زن ، دختر یا دخترانی از شوهر قبلی اش داشته باشد ، تا زمانی كه این زن در عقد مرد است این دختران نیز با پدر خوانده شان محرم هستند واگربین زن وشوهر مزبور، رابطه زناشویی واقع نشده باشد پس از جدا شدن ، مجدداً این دختر بر پدرخوانده سابقش نامحرم خواهد بود و می تواند با وی ازدواج كند اما اگر بین زن و شوهر مزبور رابطه زناشویی رخ داده باشد دختر زن به پدر خوانده یا همان شوهر مادرش برای همیشه محرم است و جدایی مادر نیز نقشی دراین میان نخواهد داشت. 6- كسی نمی تواند همزمان با دو یا چند خواهر ازدواج كند.

لذا اگر مردی با زنی ازدواج نماید ، تا زمانی كه از وی جدا نشده نمی تواند با خواهرش ازدواج كند كه البته دراین مورد خواهر زن ، محرم شرعی كه ملزم به رعایت حجاب نیست نخواهد بود بلكه از این جهت نامحرم است. تذكر : اگر مردی زنش را طلاق رجعی ( طلاقی كه مرد می تواند باز زن را به ازدواج خود در آورد ) دهد، چون در این نوع طلاق در عِدّه قانونی ( مدتی كه زن پس از طلاق یا فوت شوهر نباید ازدواج كند ) ، زن همانند زوجه مرد فرض می شود ، تا پایان عده ، حق ازدواج با خواهر زن وجود ندارد ولی در سایرطلاق ها یا عدّه ی عقد موقت، می توان در ایام عِدّه با خواهر زن ازدواج نمود. 7- ازدواج با برادرزاده یا خواهرزاده زوجه، بدون اذن وی ممنوع است.لذا اگر مردی بدون كسب اجازه همسرش با برادرزاده یا خواهرزاده او ازدواج كند این عقد جایز و صحیح نخواهد بود ولی اگربعداً بتواند رضایت همسرش را كسب كند ازدواج قبلی نافذ می گردد و نیاز به عقد مجدد نمی باشد.

اما اگرهمسرش از موضوع عقد با خبر شود و آن را تنفیذ ( تأیید ) نكندعقد باطل می شود. تذكر : اگر مردی با زنی ازدواج كند می تواند بعداً با خاله یا عمه وی ازدواج نماید و نیازی به اعلام موضوع به زن خود ندارد. 8- اگر مردی سه بار متوالی همسر خود را طلاق دهد ، پس از وقوع طلاق سوم ( سه طلاقه ) این زوجه مطلقه ، بر مرد حرام می شود خواه با وی رابطه ی زناشویی داشته یا نداشته باشد.

اگر مرد بخواهد دوباره با وی ازدواج كند باید این زن با مرد دیگری ازدواج دائم نموده و با وی رابطه زناشویی نیز داشته باشد و سپس ازوی جدا شود و زن پس از تمام شدن ایام عده می تواند به عقد شوهراول درآید.اصطلاحاً به شوهر دوم مُحلّل ( حلال گرداننده ) گفته می شود زیرا باعث از بین رفتن حرمت ازدواج بین شوهر اول و همسرش می گردد. تذكر : موضوع یاد شده خاص طلاق و ازدواج دائم است.

لذا اگر مردی پس از عقد موقت از همسرش جدا شود یا بر اثر فسخ بین زوجین ، جدایی واقع گردد مشمول قاعده مزبور نخواهد بود. 1- اگر مردی همسرش را نـُه بار طلاق دهد به صورتی كه شش بار آن طلاق رجعی باشد این زن برای همیشه براین مرد حرام می شود كه اصطلاحاً به وی ( نه طلاقه ) گفته می شود و محلل نیز در این مورد كارسازنخواهد بود. ج- موانع رضاعی ( شیری )
یكی از اقسام خویشاوندی ، قرابت ناشی از شیرخوارگی ( رضاع) است.
بدین ترتیب كه اگر زنی با شرایط ذیل به كودكی شیر دهد بین آن كودك و زن نسبت مادر و فرزندی رضاعی پیش می آید و فرزندان آن زن نیز با شیرخواره ، خواهر و برادر رضاعی می شوند و شوهر آن زن هم ، پدر رضاعی می شود و شوهر آن زن هم ، پدر رضاعی وی محسوب می شود و خلاصه برادر و خواهر آن زن هم دایی و خاله او به شمار می روند و همین طور الی آخر. شرایطی كه سبب قرابت ناشی از شیرخوارگی می شود :
1- شیر زن ناشی از حمل مشروع باشد.
2- شیر، مستقیماً مكیده شود.

لذا اگر شیر در قاشق یا سرشیشه ریخته شود و به كودك داده شود فایده ای ندارد. 3- كودك لااقل 15 دفعه متوالی و یا در یك شبانه روز از شیربخورد.

ضمناً نباید دربین دفعات شیر خوردن ، از غذا یا شیر زن دیگری مصرف كند. 4- شیرخوردن كودك ، قبل از تمام شدن دو سالگی او باشد. 5- مقدار شیری كه خورده از یك زن و شوهر حاصل شده باشد. بدین ترتیب خویشاوندی رضاعی ازحیث محرمیت و ماهیت نكاح همانند قرابت نسبی است.لذا همان گونه كه خواهر و برادر یا مادر و مادربزرگ نسبی محرم است ، رضاعی آن نیز محرم می باشد ولی رابطه توارث بین آنان ایجاد نمی شود. تذكر: اگر مادر بزرگی به نوه دختری خودش با شرایط مزبور شیر دهد، مادر آن كودك بر شوهرش حرام می گردد زیرا این مادر بزرگ با این كارش ، دخترش را به خواهر رضاعی نوه اش تبدیل نموده و چون ازدواج با خواهر فرزند جایز نیست این زن بر شوهرش حرام می شود. د- موانع متفرقه
1- گر مردی با علم به این كه زنی شوهر دارد یا درعِدّه طلاق یا وفات به سر می برد وی را به عقد خود درآورد ، هم عقد باطل است و هم آن زن برای ابد به او حرام می شود.
اما اگر مرد به موارد مزبور جاهل با شد یعنی نداند زن ، شوهر دارد یا عِدّه اش تمام نشده و زن را به عقد خود در آورد عقد باطل است ؛ اما می تواند پس از اتمام عِدّه ، زن را به عقد خود در آورد ولی اگربین آنها رابطه زناشویی نیز برقرار شده باشد، زن بر وی حرام همیشگی خواهد شد. 2- اگر مردی همسر دائمی اش را كه مسلمان و عفیفه است لِعان كند یعنی به وی نسبت زنا دهد یا فرزندش را از خود نفی كند و این كار را با شرایطی نزد قاضی انجام دهد بین این زوجین برای همیشه جدایی واقع می شود و بر هم حرام ابدی می شوند. 3- اگر مرد یا زنی در حال احرام ( حج) با فردی ازدواج كند و به حرمت این كار هم آگاه باشد بین آن دو حرمت ابدی حاصل می شود. 4- اگر مردی با زن شوهر دار یا زنی كه در عِدّه طلاق رجعی است زنا كند آن زن برای همیشه به وی حرام می شود. تذكر: بعضی از فقها این كار را موجب حرمت ابدی نمی دانند. 5- اگر مرد بالغ با پسری لواط كند مادرو خواهر و دختر آن پسر بروی حرام ابدی می شوند ؛ ولی مفعول می تواند با مادر وخواهر ودختر آن مرد ازدواج نماید. 6- ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان باطل و حرام است و با علم به حرمت ، زنا محسوب می شود ولی مرد مسلمان می تواند با زنان كافر اهل كتاب ( مسیحی، یهودی و زرتشتی) ازدواج موقت نماید و بعضی از فقها، ازدواج دائم را هم جایز می دانند ولی ازدواج با زنان غیر اهل كتاب ، جایز نیست.

تذكر: بعضی از فقها گفته اند چنانچه مرد مسلمانی دارای زن مسلمان باشد بدون اذن همسر مزبور حق ندارد زن اهل كتاب را به ازدواج خود در آورد. 7- ازدواج بین پیروان مذاهب اسلامی مثل شیعه و سنی اشكالی ندارد ولی جهت رعایت كفویت ، بهتر است هر دو از یك فرقه باشند. هـ - رعایت مصالح كشور
1- ازدواج مرد ایرانی با زن غیر ایرانی بلا مانع است ولی اگر زن ایرانی بخواهد با مسلمان غیر ایرانی ازدواج كند شرعاً اشكالی ندارد ولی برای ثبت آن و رسمیت داشتن باید از دولت كسب مجوز كند و گرنه از نظر دولت این ازدواج رسمیت نخواهد داشت.
2- ازدواج ایرانیان عضو وزارت امور خارجه یا نیروهای مسلح با غیر ایرانی ها ممنوع است و باید قبلاً مجوز آن از دولت اخذ شود و گرنه هم موجب تعقیب اداری و هم عدم به رسمیت شناختن آن خواهد شد ؛ اگر چه شرعاً صحیح است. تذكر : مطالبی كه گفته شد بیشتر در مورد ایرانیان شیعه حاكم است و چون موضوع ازدواج از احوال شخصی محسوب می شود در مورد اهل سنت ونیز اهل كتاب ، احكام شرعی مذهب خودشان رعایت خواهد شد ، مگر این كه آنان شخصاً رضایت خود را بر اِعمال قوانین مدنی ایران بر روابط شخصی شان اعلام نمایند. منبع : زن روز


برچسب دانشگاه غیرانتفاعی آپادانا شیراز : rap haye farsi,مصاحبه داریوش اقبالی تپش,بررسي n97 چيني,اموزش مودهاي gta5,انواع پلوو چلو,نوشته کارت,

مصالب مرتبط با دانشگاه غیرانتفاعی آپادانا شیراز

ممنوع بودن ازدواج با گروهی از زنان و مردان

ازدواج نهادی مدنی در حقوق ایران است كه علاوه بر این كه واجد آثار حقوقی و مدنی زیادی می باشد از نظر دینی هم امری بسیار پسندیده بوده و دارای آثار معنوی و اخروی نیز هست . لذا مجرد ماندن و ترك این شیوه ی حسنه مذمت ( سرزنش ) شده


با چه زنانی نمی توان ازدواج كرد ؟

ازدواج نهادی مدنی در حقوق ایران است كه علاوه بر این كه واجد آثار حقوقی و مدنی زیادی می باشد از نظر دینی هم امری بسیار پسندیده بوده و دارای آثار معنوی و اخروی نیز هست . لذا مجرد ماندن و ترك این شیوه ی حسنه مذمت ( سرزنش ) شده


با چه زنانی نمی توان ازدواج كرد ؟

ازدواج نهادی مدنی در حقوق ایران است كه علاوه بر این كه واجد آثار حقوقی و مدنی زیادی می باشد از نظر دینی هم امری بسیار پسندیده بوده و دارای آثار معنوی و اخروی نیز هست . لذا مجرد ماندن و ترك این شیوه ی حسنه مذمت ( سرزنش ) شده استدیگر مصالب

فکر می‌کنید نداشتن دوست همانند کشیدن چند نخ سیگار در روز است؟!

یک ضرب المثل قدیمی‌می‌گوید: "کسی یک دوست پیدا می‌کند یک جواهر پیدا کرده است". اکنون گروهی از دانشمندان دانشگاه بریگام یانگ در بررسیهای علمی‌خود این گفتار قدیمی‌را تائید کرده و نشان دادند که... محققان دانشگاه آمریکایی در تحقیقات خود نشان دادند


روباتی که جای رئیس به اداره می‌آید! (+عکس)

تماس‌های تلفنی نوه‌ای با پدربزرگش و پزشکی با بیمار پیرش اجرا شد و روبات توانست به خوبی حرکات فرد تماس گیرنده را در کنار دریافت کننده تماس شبیه سازی کند... گروهی از محققان دانشگاه «اوساکا» روباتی ابداع کرده‌اند که با استفاده از توانایی


راز پايداری مورچه‌ها هنگام حمل بار!؟

دانشمند‌ان با استفاده از دوربین‌های ویدیویی پر سرعت توانستند درك كنند كه ... دانشمند‌ان با استفاده از دوربین‌های ویدیویی پر سرعت توانستند درك كنند كه چطور مورچه‌ها با كمك حركات‌های كنترل شده سر، ثبات و پایداری خود را در هنگام حمل


چگونه گوشواره مناسب فرم صورتمان انتخاب کنیم؟

  گوشواره‌ها بر درخشش چهره می‌افزایند و از میزان توجه به نقایص صورت می‌کاهند. همچنین گردن و صورت را کشیده‌تر نشان می‌دهند. شکل گوشواره‌ها باید با فرم چهره شما تفاوت داشته باشد کاربرد گوشواره گوشواره‌ها بر درخشش چهره می‌افزایند


جدیدترین مدلهای لباس عروس 2011

 


برچسب :
- sgnلینک دانلود
- سوال چهار گزینه ای ورد
- آپگرید 9696 لینک دانلود2011
- دانلود کتاب توماس جلد دوم
- کتاب reading skills2
- فروشگاه حراجی لباسهای پاییزی
- EMUpgrade.exe 4shared
- تنظیمات پیام گوشی سامسونگ جیو
- مشکل فونت فارسی اپرامینی برای کامپیوتر
- دانلود رایگان نقشه ساختمان شمالی
- دکل برق فاصله فازها
- روش ساخت ايدي باموبايل
- دانلود برنامه تایپ گفتارفارسی
- دانلود بازی رایگان بن تن Cosmic Destruction
- مفاهيم اصلي بودجه بندي :ppt
- آدرس مدارس شبانه روزی استان تهران
- فول آلبوم ترکیه چلیک
- "برنامه" "ipad2"
- یولترا دانلود
- دانلود سخنرانی های مولانا عبدالعلی خیر شاهی
- رمز هایEvil 4 برای ps2
- دانلودنوحه با دوقل تبل
- چگونه كشور ايران پيشرفت مي كند
- noamo n8
- دانلود سوالات طبقه بندي ميانه 1
- منابع آزمون دكتراسال91
- شرح ازمایش کرنش
- نقشه تهران پی دی اف
- نحوه ي ذخيره سازي
- vin مندرج در كارت
- دانلود رایگان غزل حسن شهرستانی
- تحلیل هدیه های آسمان چهارم
- دانلود جزوه تحلیل سازه طاحونی
- شارژ سریع آسیاتک
- کانکس دست دوم گیلان
- دانلود افسانه فوشان
- بازی اوروچی برای psp
- فرق دریا واقیانوس
- ژاكت بافتني زنانه نحوه بافت
- از کجا بفهمیم گواهینامه نمره منفی داره
- دانلود آیه الکرسی فرهمند
- دانلود راهنمای پراید
- secks
- اینترچنج کتاب زرد دانلود نمونه سوال
- خریدوفروش اوراق مسکن شیراز
- روش مصرف قطره اینفاکول
- براي شار‍‍‍ژ اكانت اندیشه سبز خزر
- cerدر گوشي
- دانستنی هایی در مورد موزه آستان قدس رضوی
- انيميشن آينه ها
- دانلود حل المسائل کتاب فیزیک هالیدی ترجمه گلستانیان
- حل تمرین ریاضی 1 استاد نیکوکار
- رمز gta zombie
- تفاوت گیاهان تک لپه ای و دو لپه ای
- دانلود راهنمای devil may cry 3
- دانلود شرح الفین مارون
- بازکردن سیمکارت مصدود شده
- دكشينري
- دانلود پج بازی فوتبال لیگ ایرن 90 91
- ليست پايان نامه براي دانلود
- پروژه زمانسنجی
- تاركان اپ
- دانلود حمييد عسگري كما1
- دانلود دیکشنری برای گوشی 3600 سامسونگ
- مقایسه کمری 407
- دانلود ecabinet
- "نوحه هاي هزارگي"
- نقشه الاچیق
- پیگیری کارت پایان خدمت هوشمند
- محصولات فراوری شده از عناب
- کاماسوترافارسی
- کتاب کاربرد اقتصاد سنجی در حسابداری-عباس افلاطونی-pdf
- ساختن پاکت پول برا کادو
- پیتبال
- تست آزمايشي پاسخنامه روش تحقيق
- دانلود کرک هلو 4.2
- دانلود رايگان ازمايشهاي علوم تجربي
- f1422td 6
- شرکت بهبود کنترل بهار
- دانلودد کاماندو 1 فارسی
- تحقیق درباره عملکردیخچال های کارخانه ای
- انیمیشن زیست شناسی دوم راهنمایی
- دانلود انیمیشن دوبله فارسی سیندرلا2
- تم عاشقانه برای نوکیا 6303
- پاندا کنگفوکار1
- دانلود حل المسائل کتاب فیزیک هالیدی ترجمه گلستانیان جلد سوم
- draiver usb tv pin avid download
- دانلود رايگان برنامه رايتnero 6
- دانلود مران یکدم ساربان اشتر
- آموزش جامع و کامل مکانيک و تعميرات خودرو
- دانلود حل مسائل پژوهش عملياتي
- hack add talent 2.4.3 فارسی
- تم 5722 سامسونگ